ศูนย์วิทยบริการ
E-THESES
ชื่อฐานข้อมูล: EBSCO OPEN DISSERTATION
ประเภท: วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
ภาษา: ภาษาอังกฤษ
เนื้อหาที่ครอบคลุม: สหสาขา
 
EBSCO Open Dissertations แหล่งค้นหาและดาวน์โหลดข้อมูลวิทยานิพนธ์กว่า 500,000 รายการ
จาก 25 มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา
 
 
Go to online database