ศูนย์วิทยบริการ
E-JOURNALS
ชื่อฐานข้อมูล: Microsoft Academic Search
ประเภท: บทความ
ภาษา: ภาษาอังกฤษ
เนื้อหาที่ครอบคลุม: สหสาขา
 
มีวารสารที่เผยแพร ่ประมาณ 48,959 รายการ มีสถาบันที่เข้าร่วม 25,783 สถาบัน สามารถสืบค้นได้ทั้งรูปแบบสมาชิก และไม่เป็นสมาชิก
 
 
Go to online database