ศูนย์วิทยบริการ
E-JOURNALS
ชื่อฐานข้อมูล: PubMed Central (PMC)
ประเภท: บทความ
ภาษา: ภาษาอังกฤษ
เนื้อหาที่ครอบคลุม: คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
เป็นคลังเอกสารฉบับเต็มของวารสารชีวการแพทย์และวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ของหอสมุดการแพทย์ แห่งสหรัฐอเมริกา สามารถสืบค้นได้ทั้งรูปแบบที่เป็นสมาชิก และไม่เป็นสมาชิก และสามารถดาวน์โหลด ไฟล์ PDF ได้
 
 
Go to online database