ศูนย์วิทยบริการ
E-THESES
ชื่อฐานข้อมูล: PQDT Open by ProQuest
ประเภท: วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
ภาษา: ภาษาอังกฤษ
เนื้อหาที่ครอบคลุม: สหสาขา
 
เป็นคลังรวบรวมวิทยานิพนธ์ในสาขาต่างๆ และมี Full text ให้สามารถดาวน์โหลดได้
 
 
Go to online database