ศูนย์วิทยบริการ
E-THESES
ชื่อฐานข้อมูล: Thai Digital Collection (TDC)
ประเภท: วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
ภาษา: ภาษาไทย
เนื้อหาที่ครอบคลุม: สหสาขา
 
เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
 
 
Go to online database