ศูนย์วิทยบริการ
E-JOURNALS
ชื่อฐานข้อมูล: Thai Journals Online (ThaiJO)
ประเภท: บทความ
ภาษา: ภาษาไทย
เนื้อหาที่ครอบคลุม: สหสาขา
 
ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
Go to online database