ศูนย์วิทยบริการ

การอบรมออนไลน์ ศูนย์วิทยบริการ

1.อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ OPAC (2562)

2.อบรมการจัดรูปแบบการค้นคว้าอิสระ (2561)