ศูนย์วิทยบริการ
   
E-THESES
   

PQDT Open
by ProQuest
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
ภาษาอังกฤษ
สหสาขา

 

EBSCO OPEN DISSERTATIONS
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
ภาษาอังกฤษ
สหสาขา

 

OhioLINK ETD Center (Electronic Theses and Dissertations)
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
ภาษาอังกฤษ
สหสาขา

     
 

Thai Digital Collection (TDC)
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
ภาษาไทย
สหสาขา

   
E-JOURNALS
   

DOAJ(Directory of Open Access Journals)
บทความ
ภาษาอังกฤษ
สหสาขา

 

Microsoft Academic Search
บทความ
ภาษาอังกฤษ
สหสาขา

 

BioMed Central
(BMC)
บทความ
ภาษาอังกฤษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     
 

PubMed Central
(PMC)
บทความ
ภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ