ศูนย์วิทยบริการ

ระเบียบ ศูนย์วิทยบริการ


บริการยืมคืน ตามระยะเวลาเปิดทำการของศูนย์วิทยบริการ

  การเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ

 • แต่งกายสุภาพ ไม่สวมกางเกงขาสั้น หรือรองเท้าฟองน้ำเข้าหอสมุด
 • รักษาความสงบอย่างเคร่งครัด งดพูดคุยส่งเสียงดัง และไม่ปฏิบัติตนเป็นที่รบกวนผู้อื่นหากมีการตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ในการเรียนเชิญออกจากหอสมุด
 • ฝากกระเป๋าหนังสือ แฟ้มเอกสาร ถุงกระดาษ ย่าม หีบห่อไว้ในที่ที่จัดให้ไว้โดยเฉพาะก่อนเข้าใช้บริการหอสมุด
 • ก่อนออกจากหอสมุดผู้ใช้ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศที่นำออกจากหอสมุดโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
 • นักศึกษาที่ไม่ได้แต่งกายด้วยเครื่องแบบของวิทยาลัยต้องแสดงบัตรนักศึกษา/บัตรประชาชนก่อนเข้าใช้ทุกครั้ง
 • บุคคลภายนอกต้องแสดงบัตรประจำตัวและลงชื่อในสมุดก่อนเข้าใช้ทุกครั้ง
 • ผู้ใช้บริการสามารถหยิบหนังสือเล่มที่ต้องการจากชั้นได้เองและเมื่ออ่านเสร็จแล้วให้วางไว้บน โต๊ะพักหนังสือ เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้นำเก็บขึ้นชั้นเอง
 • กรณีนำเครื่องมือสื่อสารทุกประเภทเข้ามาในหอสมุดควรปิดเสียงหรือเปิดระบบสั่น และไม่พูดคุยโทรศัพท์เสียงดังรบกวนผู้อื่น
 • ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาในหอสมุด
 • ห้ามสูบบุหรี่และทำความสกปรกในหอสมุด
 • ห้ามตัด ฉีก กรีด หรือทำลายทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของหอสมุด
 • ห้ามนำทรัพยากรสารสนเทศออกไปโดยไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอสมุด

ตารางเวลา

  หมายเหตุ
 • ผู้ใช้บริการสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ในกรณีที่เป็นหนังสือชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่งคนเดียวกัน
 • ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของหอสมุดที่ยืมเกินกำหนดส่ง ผู้ยืมต้องเสียค่าปรับรายการละ 5 บาท/วัน