ศูนย์วิทยบริการ

ข้อมูลและสถิติ ศูนย์วิทยบริการ

1.1 จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557-2559

1.2 สถิติการให้บริการของศูนย์วิทยบริการ

รายงานการประเมินความพึงพอใจหอสมุด ปีการศึกษา 2557-2559สรุปความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ปีการศึกษา 2559