ศูนย์วิทยบริการ

บริการ ศูนย์วิทยบริการ

บริการของหอสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

  -บริการยืม-คืน
  -บริการการอ่าน
  -บริการหนังสือทั่วไป -บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC)
  -บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  -บริการโสตทัศนวัสดุและห้องชมภาพยนตร์
  -มุมหนังสือท่านอธิการ
  -มุมคุณธรรม
  -มุมหนังสืออ้างอิง
  -มุมวิทยานิพนธ์
  -มุมวารสาร
  -มุมอินเตอร์เน็ต
  -มุมหนังสือพิมพ์
  -นิทรรศการและมุมสาระน่ารู้
  -บริการหอสมุดเพื่อการเรียนการสอน
  -บริการหนังสือจอง
  -บริการตอบคำถามเพื่อการค้นคว้า
  -บริการเสนอแนะให้จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
  -บริการแนะนำและการใช้ห้องสมุด
  -บริการยืม-คืน

  -บริการการอ่าน

  -บริการหนังสือทั่วไป

  -บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC)

  -บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

  -บริการโสตทัศนวัสดุและห้องชมภาพยนตร์

  -มุมหนังสือท่านอธิการ

  -มุมคุณธรรม

  -มุมหนังสืออ้างอิง

  -มุมวิทยานิพนธ์

  -มุมวารสาร

  -มุมอินเตอร์เน็ต

  -มุมหนังสือพิมพ์